Carl-Josef Kutzbach
 


Ob-la-di ob-la-da

nach John Lennon ond Paul McCartney

Karle hot an Obschtstand uf'm Wochamarkt
Marie sengt in rer Kapell
Karle said zu Marie: Du I mog di fei.
d' Marie packt sei Hand ond singt na uf der Stell:
Ob-la-di ob-la-da, nore macht's Leba, Jonger wie des ane goht!

Karle fahrt zom Goldschmied mit dr. Straßabah.
kauft an Ring wo richtig golda klengt.
Brengt en Marie, di des kaum verwarta ka, 
ond wie er'n asteckt, sie vor lauter Freid glei sengt:
Ob-la-di ob-la-da, nore macht's Leba, Jonger wie des ane goht!

En a paar Johr hend se a Häusle baut, a reachtes Nescht
Kendle sauet dert etzt rom, ond Karle hebt Marie fescht.

Freelich isch der Karle uf em Wochamarkt
d'Kloine dirfet scho helfa verkaufa.
Marie isch drhoim ond macht ihr Gsichtle schee,
ond abends sengt se's alte Liedle, wenn d'Leit saufa:
Ob-la-di ob-la-da, nore macht's Leba, Jonger wie des ane goht!


Nodiert am:  26.7.2014